Taryn C.Sarah-Anne B.Kai K.Sarah T.Chloe F.Kira E.Michael C.Eli S.Maddie M.Jake D.Sam S.